GLN Display
ponúka

- mužské a ženské figuríny do predajní
- detské figuríny do výkladov
- štylizované figuríny
- pohybovatelné figuríny do obchodu
- tehotná figurína & XL figurína
- figuríny busty & torzá
- figuríny v akcii
- parochne pre figuríny

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky.
Spoločnosti GLN Display Figuríny - Figurína s.r.o.

1. Obecné.
1.1. Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky (ďalej VOP) sú platné pre všetky úkony, ku ktorým dochádza medzi Dodávateľom /figuriny-figurina GLN Display s.r.o./ a Odberateľom a špecifikujú práva a povinnosti účastníkov týchto právnych vzťahov, pokiaľ tieto vzťahy nie sú určené osobitnou dohodou inak.
1.2. Dodávateľ je spoločnosť Figuriny/Figurina GLN Display spol. s r.o.
1.3. Odberateľ je akýkoľvek Kupujúci, ktorý nakupuje Tovar a Služby u Dodávateľa /Figurina-Figuriny GLN Display s.r.o./
1.4. Objednávka je písomný dokument Odberateľa s presne definovanou špecifikáciou požadovného tovaru a služieb.
1.5. Dopravca je právnická či fyzická osoba, poskytujúca služby prepravy Tovaru, objednaná Dodávateľom / Figuríny GLN Display s.r.o./, alebo Odberateľom za účelom prepravy objednaného Tovaru.
1.6. Reklamácia je právny úkon Odberateľa. Reklamácia sa riadi Reklamačným poriadkom a Záručnými podmienkami Dodávateľa, ktoré sú súčasťou týchto VOP.

2. Ponuka a objednanie Tovaru a Služieb.
2.1. Na základe ponuky Dodávateľa / Figurina GLN Display s.r.o./  a písomnej alebo telefonickej Objednávky Odberateľa vznikajú jednotlivé obchodné prípady.
2.2. Objednávka musí obsahovať:
- obchodný názov a sídlo spoločnosti Odberateľa,
- IČO, DIČ, IČ DPH Odberateľa
- presný názov tovaru a služieb podľa platného cenníka alebo cenovej ponuky, vrátane
presného množstva
- miesto dodania
- dohodnutý alebo požadovaný termín dodania
- meno a kontakt na osobou oprávnenú na prevzatie Tovaru a Služieb
2.3. Ak nie je Objednávka úplná, Dodávateľ / Figurína GLN Display s.r.o./ má právo na dožiadanie chýbajúcich údajov. Až do doby dodania požadovaných chýbajúcich údajov sa Objednávka považuje za nedodanú.
2.4. Dodávateľ / figuriny GLN Display s.r.o./ prijatie Objednávky potvrdí písomnou formou, najneskôr do troch dní. Ústne potrvdenie je možné, ak si to dodacie podmienky vyžadujú. Potvrdením Objednávky vzniká záväzný vzťah medzi Dodávateľom /figuriny GLN Display s.r.o./  a Odberateľom.

3. Dodacie podmienky.
3.1. Dodávateľ / figuriny GLN Display s.r.o./ dodá Odberateľovi objednaný Tovar a Služby v čo najkratšom čase, podľa aktuálnych skladových zásob, či dostupnosti u Výrobcu, alebo podľa dohody.
3.2. Termín dodania je záväzný len v prípade potvrdenia Objednávky, alebo uvedením v Kúpnej zmluve. V ostatných prípadoch je termín dodania len informatívny a jeho nedodržanie nie je považované za porušenie dodacích podmienok.
3.3. Termín dodania je splnený dodaním Tovaru a Služieb Odberateľovi na dohodnutom mieste a v dohodnutom termíne, alebo odovzdaním prvému Dopravcovi.
3.4. Ďalšie náklady (ako doprava ku Odberateľovi, balné) , hradí Odberateľ, ak nie je dohodnuté inak.
3.5. Tovar je dodaný kuriérskou službou , alebo prepravou Dodávateľa / figuriny GLN Display s.r.o./                                      3.6. Zodpovedosť za stratu či škody na Tovare a Službách prechádzajú na Odberateľa odovzdaním Tovaru prvému Prepravcovi, alebo dodaním na dohodnuté miesto dodania.
3.7. Odberateľ je povinný skontrolovať druh a množstvo dodaného Tovaru, rovnako tak súlad so sprievodnou dokumentáciou (Faktúra,Dodací list)
3.8. V prípade nesúladu s dokumentáciou, alebo viditeľného poškodenia Tovaru, je Odberateľ povinný ihneď o týchto skutočnostiach informovať Dodávateľa figurina GLN Display figuríny s.r.o./ , alebo doručiteľa dodávky. V prípade že Odberateľ nebude o týchto skutočnostiach informovať do 2 pracovných dní od prevzatia, Dodávateľ má právo takúto Reklamáciu neakceptovať.
3.9. V prípade viditeľného poškodenia Tovaru, či jeho balenia, zisteného pri preberaní Tovaru od Dopravcu, je Odberateľ povinný spísať s ním na mieste zápisnicu za účelom vymáhania poistného za poškodený Tovar.

4. Vrátenie a výmena Tovaru.
4.1. Odberateľ má právo do 3 dní od dodania vrátiť, alebo požiadať o výmenu Tovaru, ktorý omylom objednal, ale len za podmienky, že Tovar bude vrátený zjavne nepoužitý a v nepoškodenom pôvodnom obale. V takomto prípade poštovné hradí Odberateľ a vyplatená finančná čiastka za tovar bude Odberateľovi zaslaná bankovým prevodom na jeho účet.
4.2. Riadne objednané a dodávateľom vykonané Služby chybnej Objednávky nie je možné vrátiť. Odberateľ je povinný ich uhradiť v plnom rozsahu aj keď ich nebude využívať.

5. Zapožičanie Tovaru.
5.1. Odberateľ ktorý má uhradené všetky záväzky po splatnosti, je možné zapožičať tovar na predvedenie. Zapožiačanie musí spĺňať všetky náležitosti ako Objednávka.
5.2. Dodávateľ / figuriny GLN Display s.r.o./ si vyhradzuje právo skrátiť dohodnutú dobu Zápožičky ak má dôvodné podozrenie, že predmet Zápožičky nie je využívaný na dohodnuté účely.
5.3. Odberateľ je povinný, najneskôr v dohodnutý deň vrátenia, vrátiť komplentú Zápožičku Dodávateľovi /figuriny GLN Display s.r.o./
5.4. Odberateľ sa zaväzuje, počas celej doby Zápožičky, nakladať so Zápožičkou ako s cudzím majetkom a nie je oprávnený poskytovať Zápožičku tretej osobe bez súhlasu Dodávateľa/ Figurina GLN Display s.r.o./                                                           5.5. Pri vrátení nekompletnej, alebo poškodenej Zápožičky, budú Odberateľovi vyúčtované všetky náklady spojené s uvedením Zápožičky do pôvodného stavu (vrátane práce, náhradných dielov a spotrebného materiálu).
5.6. Pri neschopnosti vrátiť Zápožičku v dohodnutom termíne je Odberateľ povinný do 7 dní uhradiť Faktúru Dodávateľa, s vyúčtovaním všetkých nákladov spojených so Zápožičkou, vrátane hodonoty zapožičaného Tovaru.
5.7. Náklady s dodaním Tovaru do Zápožičky, vrátane nákladov na balenie, znáša Odberateľ.
5.8. Do 7 dní od vrátenia Zápožičky, ak nebolo dohodnuté inak, vystaví Dodávateľ Faktúru s vyúčtovaním Zápožičky, vrátane súvisiacich nákladov.
5.9. Právo zodpovednosti za škodu na zapožičanom Tovare prechádza na odberateľa prevzatím Tovaru, alebo odovzdaním prvému Dopravcovi.

6. Ochrana súkromia a uchovávanie údajov.
6.1. Dodávateľ /figuriny GLN Display s.r.o./ má právo, pre účely registrácie a zjednodušenia procesov, uchovávať informačné údaje o Odberateľoch, získané počas obchodných vzťahov, alebo v súvislosti s nimi, pochádzajúce od Odberateľa ale aj od tretích osôb. Informácie sa uchovávajú a používajú výhradne v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Údaje sú maximálne chránené proti krádeži a zneužitiu.
6.2. Uchovávané údaje o Odberateľovi sa používajú výhradne len pre potreby dodávateľa a nie sú v žiadnom prípade žiadnym spôsobom poskytované tretej osobe. Niektoré údaje poskytnuté Odberateľom majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č.52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch a nadväzujúcich predpisov a dodávateľ /figuriny GLN Display/ vyhlasuje, že sa týmito ustanoveniami zákona riadi v plnej miere.

Obchodné záručné podmienky a reklamačný poriadok, spoločnosti Figuriny GLN Display, spol. s r.o, 945 01 Komárno.

Tieto Záručné podmienky a Reklamačný poriadok upravujú podmienky záruky na akosť dodaného tovaru a služieb v zmysle ustanovení zákona 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.